Podmínky ochrany osobních údajů:


I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)  je AccSolution s.r.o., společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 2629790    (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce:
adresa: Na Čihadlech 1245, 263 01 Dobříš, Česká republika
emailinfo@babydorty.cz / svatava.ferencova@babydorty.cz
telefon: +420 702 824 586

S Vašimi osobními údaji v souvislosti s e-shopem pracuje pouze jednatelka společnosti. Společnost je provozovatelem webových stránek www.babydorty.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobním údajem se totiž jakákoli informace stává ve chvíli, kdy je možné vás na jejím základě identifikovat (např. jméno ve spojení s adresou, telefonním číslem, e-mailem atd.).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Abychom mohli vaši objednávku vyřídit, zpracováváme tyto základní údaje:
– jméno, příjmení (adresát zásilky), adresu (místo doručení), email (zasílání informaci o objednávce, předání emailu dopravci pro kontaktování při doručení) a telefonní číslo (kontakt a vyřizování objednávky, předávání dopravci za účelem kontaktování při doručení).

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

 Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu)
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Provozovatel e-shopu je povinen uchovávat vystavené faktury s Vašimi osobními údaji po určitou dobu, kterou nařizují zákony.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 1. podílející se na dodání zboží / poskytnutí služby,
 2. zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 3. zajištující služby v oblasti reklamy a marketingu. 

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k zpracovaným osobním údajům má přístup pouze pověřená osoba.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

BabyDorty
Plenkové dorty